Morální kodex judisty

Judo si klade za cíl rozvíjet nejen fyzickou a motorickou zdatnost cvičenců, ale též vštěpovat zásady slušného mezilidského chování, které tento kodex představuje. Vychází již z tradic starověkých japonských bojovníků (samurajů).

Dětem je třeba již od začátku vštěpovat etický a morální kodex juda i všedního života. Oba kodexy se do jisté míry prolínají a prosazují podobné principy. Hlavními principy jsou zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest, skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. To jest umění dokázat respektovat druhé, vždy poctivě jednat a dodržet dané slovo, dokázat udržet emoce na uzdě a dokázat sdělit ostatním vhodně a slušně to, co mám na mysli. Závěrem lze jen říct, že bez přátelství neexistuje důvěra a bez důvěry nelze spolupracovat.